תנאי השימוש באתר www.erezart.co.il


א. הזכויות באתר וקנין רוחני

  1.    ארז אבני [להלן – "האמן"] הינו בעל כל הזכויות באתר www.erezart.co.il [להלן – "האתר"], לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקנין הרוחני באתר, במערכת ההפעלה, בעיצוב החזותי וכן בכל התוכן והמידע הנכלל באתר, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר, מכל מדיה שהיא, כולו או חלקו (למעט קבצי תוכנה "קוד פתוח" ו/או שלגביהם יש רישיונות שימוש אחרים), לרבות כל טקסט, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידאו, סטילס, ולרבות אופן עיצובם של כל אחד מאלה [להלן – "המידע"]. להסר ספק מודגש שכל הזכויות בתצלומים, ציורים, טקסטים, עיצוב, וכל חלק מהם, הינם בבעלותו הבלעדית של האמן.

  2.    חל איסור מוחלט על הפקה, העתקה, הדפסה, פרסום, הפצה, הצגה, או העברה של המידע הנ"ל, כולו או חלקו, שלא בהתאם ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, זולת אם ניתנה לכך הסכמת האמן מראש ובכתב, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הדפסה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת, שכפול, הפצה, סריקה, הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל מידע הנכלל באתר, בכל אמצעי או מדיה, לרבות פקסימיליה, דואר, דוא"ל, אינטרנט ו/או כל אמצעי דיגיטאלי אחר, או כזה שיבוא במקומו בעתיד.

ב. השימוש באתר - כללי

  3.    האמן מתיר בזאת לצפות באתר ובמידע הנכלל באתר לצרכים אישיים ובלתי-מסחריים בלבד. אין להעתיק, לשנות, להשתמש או להפיץ את המידע בכל דרך שהיא, אלא רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת האמן.

  4.    כל שימוש באתר, בין בקביעות ובין באופן חד-פעמי כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי שימוש אלה, לעיל ולהלן, ומהווה הסכמה חד-משמעית ובלתי-חוזרת מצד המשתמש לכל האמור בהם והתחייבות מצד המשתמש לנהוג על-פיהם. האמור בסעיף זה חל על כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף אחר כלשהו, המבקר באתר ו/או עושה שימוש במידע, בעצמו ו/או באמצעות כל אדם או גורם אחר מטעמו, עבור עצמו ו/או עבור כל אדם או גורם אחר, בתמורה או שלא בתמורה.

  5.    האמן רשאי לערוך שינויים באתר ו/או במידע, או כל חלק מהם, לרבות בתנאי שימוש אלה, ללא הודעה מראש וללא התחייבות לעדכן את האתר או המידע באתר, או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתו המוחלט מכל סיבה ובכל זמן. הזמנה שבוצעה תהיה בכפוף לנוסח תנאי השימוש במועד ביצועה.

ג. הזמנת הדפסים באמצעות האתר

  6.    ניתן באמצעות האתר לרכוש הדפסים של ציורים, תצלומים או עבודות אחרות המוצגות באתר [להלן – "ההדפס"]. כל הדפס שיוזמן יוכן על-חשבון המזמין ועבורו, בהתאם לפרק זה ובכפוף לשאר האמור בתנאי שימוש אלה. מובהר בזאת כי ההדפס אינו העבודה המקורית הנראית באתר, אלא הדפסתה, על חשבון המזמין, בגודל ועל-גבי החומר שיבחר המזמין, מבין האפשרויות המוצעות באתר במועד ההזמנה.

  7.    מחירו של כל הדפס יהיה המחיר האחרון אשר יוצג באתר לפני ביצוע אישור ההזמנה.

  8.    מחיר ההדפס אינו כולל את עלות המשלוח, שתוצג גם היא לפני ביצוע אישור ההזמנה.

  9.    המזמין מצהיר, מאשר ומתחייב כי בהזמנה יכלול בכל שדות-החובה פרטים מלאים ונכונים.

  10.    האמן לא יישא בכל אחריות בגין הדפס שלא יגיע אל המזמין מפאת טעות או חסר בפרטים שהזין המזמין.

  11.    התשלום עבור ההזמנה באמצעות האתר אפשרי באמצעות כרטיס אשראי.

  12.    אספקת ההדפס למזמין תהיה בתוך 21 ימי עבודה מיום קליטת ההזמנה באתר, בתנאי שכל שדות החובה מולאו כנדרש, ובתנאי נוסף, כי עד למועד זה לא נמסרה הודעה מחברת האשראי על אי-כיבוד העסקה.

  13.    ההדפס ייאסף על-ידי המזמין [איסוף עצמי] או יישלח למען שהזין בהזמנה [משלוח בדואר] בהתאם לבחירת המזמין בעת ההזמנה.

ד. החזרת טובין וביטול עסקה

  14.    המזמין מצהיר ומאשר כי ההדפסים המוצעים באמצעות האתר, לרבות ההדפס שיזמין (אם יזמין) הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, כאמור בסעיף 4ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לפי שכך, המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי האמן אינו מקבל בחזרה הדפסים ואינו מבטל עסקאות לאחר הכנת ההדפס
(גם אם טרם נשלח אל המזמין).

  15.    במקרה שהמזמין יודיע לאמן על קבלת הדפס פגום, יקבע האמן לפי שיקול דעתו האם ההדפס יתוקן או יוחלף, בתנאי שהודעה על הפגם תישלח אל האמן מיד ולא יאוחר מ- 24 שעות מקבלת ההדפס, ובתנאי נוסף כי ההדפס הפגום יימסר לאמן בתוך 2 ימי עסקים מקבלתו. האמן יבדוק את ההדפס והחלטתו היא שתקבע אם יש צורך לתקנו או להחליפו. קבע האמן כי ההדפס פגום וראוי להחלפה, יספק הדפס חלופי למזמין, ללא תשלום נוסף אך לא ניתן לבטל את ההזמנה או לקבל זיכוי או החזר חלף ההדפס החלופי. ההדפס הפגום יישאר בבעלות האמן ובחזקתו.

ה. הגבלת אחריות

  16.    האמן לא יישא באחריות כלשהי והמזמין מצהיר ומאשר כי הוא ומוותר כלפי האמן על כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אובדן, חיסרון כיס או הוצאה, כספית או שאינה כספית, ישיר או עקיף מעבר לאמור בסעיף 15 לעיל (תיקון/ החלפה של הדפס פגום) לרבות בגין עיכוב באספקת ההדפס או כל פגם שיהיה בו.

  17.    האמן לא יישא באחריות כלשהי והמזמין מצהיר ומאשר כי הוא ומוותר כלפי האמן על כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אובדן, חיסרון כיס או הוצאה, כספית או שאינה כספית, ישיר או עקיף, בגין כל נזק שייגרם להדפס או למזמין מעת האספקה, לרבות אך לא רק, בקשר עם אופן תליית ההדפס, הצגתו, אריזתו, העברתו, או כל מעשה או מחדל שיעשה המזמין בהדפס לאחר האספקה.

ו. אבטחת המידע

  18.    ביצוע הזמנה ועסקה באתר זה נעשית תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר.

  19.    עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האמן, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי האמן [לינק].

  20.    למען הסר ספק, האמן לא יהא אחראי לפיצוי המשתמש או המזמין באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

  21.    במהלך הזנת הנתונים לאתר על ידי המזמין ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר ובמטרה לשפר השירות.

ז. הדין החל וסמכות שיפוט

  22.    השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל.

  23.    כל טענה, דרישה או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או להזמנה שבוצעה על-פיהם יהיו בסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.

  24.    הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

weba - בניית אתרים
סגירה
שכחת סיסמא? הצטרפות לאתר